Les característiques del líder assertiu

Per definir les característiques del líder assertiu cal fixar-se en els drets assertius i, a partir d’aquests, precisar com actua el líder assertiu.

Manuel Güell
 
  • És un líder que es respecta a si mateix i respecta els altres. 

Aquest principi es relaciona directament amb un principi ètic que podríem concretar en els drets humans. El respecte cap a un mateix implica una conducta coherent amb el que el líder creu més adequat i amb el respecte a les seves necessitats i interessos. En aquest sentit, el líder assertiu valora molt el temps que dedica a si mateix i a desenvolupar les seves aficions, interessos i gustos, encara que no sempre siguin entesos pels altres. El respecte envers els altres exclou qualsevol tipus de conducta de menyspreu, humiliació, ofensa o similar.

  • És un líder que sap dir que sí a les peticions que considera adequades i que sap dir que no, rebutjar peticions sense sentir-se culpable per aquesta conducta.

El rol de líder assertiu implica directament aquesta habilitat fonamental de dir que no a les persones que lidera, sempre en coherència amb l’objectiu de lideratge i amb el principi anterior de respecte a si mateix i a l’altre.

  • El líder assertiu és autònom i independent.

Té criteri propi, sap quan cal canviar d’opinió sense avergonyir-se i orga nitza el seu temps d’acord amb els seus interessos. Aquesta autonomia també li permet dir el que pensa, expressar emocions i actuar d’acord amb els seus principis personals. Aquesta llibertat d’expressió facilita que el líder assertiu feliciti i critiqui les persones que lidera en igualtat de condicions i sense afavorir una o altra conducta. Aquesta característica provoca també que decideixi el grau d’implicació i dedicació que considera oportú aplicar en cada situació de lideratge, de manera que fins i tot pot liderar en menor grau del que realment podria fer.

  • És un líder que assumeix els seus errors i accepta les seves limitacions.

liderEvidentment, es fa responsable de totes dues coses i té conductes per solucionar-les. La seva responsabilitat provoca que corregeixi els errors i que els accepti sense sentir-se malament per aquest fet. El fet d’acceptar i assumir les seves limitacions provoca que busqui suplir aquestes limitacions, ja sigui ampliant els seus coneixements, ja sigui canviant els seus objectius de lideratge per fer-los coherents amb les seves habilitats reals.

Tot això implica també que sigui un líder que pregunti i demani informació, que tingui una actitud oberta a la curiositat i a l’aprenentatge i que no s’avergonyeixi ni es consideri inferior per això.

  • És un líder amb una bona autoestima.

Totes les conductes anteriors comporten una persona amb una alta autoestima perquè té un autoconcepte equilibrat, sense distorsions cognitives. Aquesta autoestima es transmet en la seva acció de lideratge i és indispensable per poder influir i conduir un grup cap a un objectiu formatiu determinat.

  • Es comunica de manera eficaç.

Escolta sense jutjar, té consciència dels elements no verbals de la comunicació, empra un llenguatge respectuós, manifesta i defensa de manera clara les seves opinions, accepta les opinions contràries dels altres, debat amb respecte, accepta que pot estar equivocat i parla amb aquells que considera necessari per aclarir, perfilar o resoldre qualsevol problema comunicatiu.

  • El líder assertiu és proactiu.

Partint de la creença de l’assertivitat («Tinc dret a intentar aconseguir tot el que consi deri millor per a mi, sempre que no repercuteixi de manera negativa en altres persones»), actua directament d’acord amb els seus objectius.

La passivitat no és pròpia del líder assertiu, excepte si la seva decisió és no actuar i no intervenir en una situació determinada. En aquest cas, la conducta del líder és assertiva perquè la seva «passivitat» és fruit d’una decisió conscient i responsable, no de la por o de la incapacitat d’actuar. L’actuació del líder assertiu és fruit sempre de les seves motivacions internes, de la coherència amb els seus interessos d’acord amb l’objectiu previst. No es tracta d’una acció reactiva o a remolc de les pressions del sistema o dels altres.

Evidentment, aquestes característiques del líder assertiu no són les úniques que ha de tenir un bon líder, ni tampoc són els únics recursos dels quals pot disposar un líder per exercir el seu lideratge. Les teories sobre lideratge informen de manera detallada sobre tots aquests aspectes.

En aquest apartat simplement s’ha mostrat com és el líder assertiu i les possibilitats de bon funcionament d’un grup d’alumnat quan el professional de la formació actua com a líder assertiu. En un grup de formació, l’actuació com a líder assertiu facilita en gran manera la consecució de l’objectiu pedagògic o formatiu proposat.

Font: Manuel Guell. Perquè he dit blanc si volia dir negre? Graó. Clic aquí.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*