La precarització (de la docència i la recerca) a la universitat

Durant la darrera dècada, s’ha reduït més del 20% el personal docent i investigador (PDI) funcionari. Això significa que no s’han substituït totes les places a mida que les persones es jubilaven o eren baixa per altres motius

Observatori del Sistema Universitari
 
 

Fonts: Informe de l’Observatori del Sistema Universitari “El professorat universitari a Catalunya. Evolució recent de les plantilles PDI a les universitats públiques catalanes.” (2016)

Si fa 10 anys més de la meitat persones que treballaven a la universitat com a docents i investigadores eren funcionàries, avui només ho són el 37%. Durant la darrera dècada, s’ha reduït més del 20% el personal docent i investigador (PDI) funcionari. Això significa que no s’han substituït totes les places a mida que les persones es jubilaven o eren baixa per altres motius. Tot i així, el nombre total de PDI ha augmentat, és a dir que les places s’han substituït, però amb personal contractat. Així, la línia taronja del gràfic ens mostra el creixement del personal contractat i la blava la constant disminució del PDI funcionari.

Aquest canvi en les condicions de contractació del PDI ha tingut efectes en les condicions laborals: no és que s’hagin substituït funcionaris per persones amb contractes estables i indefinits, sinó que es substitueixen majoritàriament per PDI temporal. Així, durant el curs 2004-05, el 54,3% de la plantilla era estable, mentre que el 2014-15 aquest percentatge havia caigut 5,6 punts i es trobava en el 48,7%. A més a més, 3 de cada 4 PDI contractat tenen un contracte a temps parcial.

Vivim un moment de canvi en la composició, dedicació i condicions laborals del PDI: passant d’una plantilla majoritàriament funcionaria a una plantilla amb contractes temporals i inestables. Ens hauríem de preguntar quins efectes poden tenir aquests canvis sobre les persones que les pateixen, sobre la qualitat de la docència, de la recerca i sobre el futur de la universitat. Amb aquestes condicions podem atraure les millors persones a les nostres universitats? Pot oferir una carrera laboral avui en dia la universitat? L’empitjorament de les condicions és una senyal de la priorització de la nostra societat sobre la formació i la recerca universitària? La recerca es ressentirà d’aquests canvis? I la docència?

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*