“APS Medicaments: quin, quan, com”

És una proposta per educar en els valors de salut, medi ambient i la cooperació, des de l’àrea de ciències. Es centra en el treball de les competències que en els darrers anys promou la UE i en la certesa que l’educació científica ha de compartir uns valors que la integrin de forma efectiva en el progrés social.

Senderi
 
 

Carme Albaladejo, Roser Bosch, Silvia Maymó, Margarita Montobbio, Liliana Recuero, Tessa Sió

El projecte que aquí descrivim ha estat dissenyat per un grup de professores vinculades a l’ICE de la UB, amb una llarga trajectòria en innovació educativa. Creiem que és necessari avançar cap al marc de les competències que en els darrers anys promou la UE, també tenim la certesa que l’educació científica ha de compartir uns valors que la integrin de forma efectiva en el progrés social. Tot això ha dut a centrar el nostre treball dels darrers anys en l’elaboració d’aquest projecte d’APS. Tractarem en primer lloc de justificar aquestes dues conviccions i de mostrar la seva vinculació amb el que s’anomena “Educació en Valors”.

Els qui treballem en l’educació formal vàrem viure en els anys 80 l’aparició del constructivisme com a nou paradigma d’ensenyament/aprenentatge, es va constatar que aquest fet capgirava els plantejaments educatius, atorgant a l’alumnat un paper actiu en l’ensenyament. El plantejament actual ha canviat, ha donat pas a un model competencial; això no significa la demolició de l’anterior paradigma , sinó que el complementa i el ressitua en el lloc que avui li correspon: La construcció dels coneixements conceptuals no pot desvincular-se dels coneixements procedimentals ni dels d’actituds i valors. Amb d’altres paraules, el coneixement científic, per si sol, no condueix a una transformació personal i social, ha d’anar acompanyat dels instruments per a aplicar-lo i de les motivacions i criteris per a fer-ho d’una manera o d’una altra.

D’altra banda, l’ensenyament/aprenentatge de la Ciència abasta no només els models teòrics de la ciència sinó també la seva peculiar manera de construir-los (el mètode científic) i l’entorn socioeconòmic i cultural en el que aquests es desenvolupen i s’apliquen. Així també l’activitat científica comporta una sèrie de valors que li són inherents, com ara el rigor, la perseverança, l’esperit crític entre d’altres.

Des d’aquesta perspectiva que acabem d’exposar, vàrem veure en els projectes APS, tots els ingredients que podrien permetre desplegar aquest nou model d’ensenyament/aprenentatge de les ciències en el marc de l’educació formal. D’una banda, el fet que els projectes d’APS s’orientin a la realització d’un servei implica que l’alumnat ha de portar a terme una acció planificada, cosa que sol requerir d’uns certs aprenentatges previs, a part d’aquells que puguin assolir-se en el transcurs de l’acció. D’altra banda, el fet que l’acció sigui un servei concret implica també un discerniment sobre les necessitats socials en les quals es pot abocar aquest coneixement, a més de tota la transformació afectiva i relacional que comporta la interacció del servei.

Sobre aquesta base, vàrem decidir centrar el nostre APS en l’àmbit de la salut i del medi ambient, i en particular, en el tema dels medicaments de per sí vinculats a una sèrie de valors i actituds de cura i responsabilitat, amb una intrínseca implicació personal i social amb l’objectiu de fer competents als nostres alumnes en l’ús medicaments -tant quan s’utilitzen com a tals, com quan esdevenen residus perillosos- i que esdevinguin agents actius en la promoció d’aquest ús competent.

Per tal de donar coherència a la nostra proposta , vàrem apostar no només per integrar el projecte d’APS dins del currículum formal de Ciències a l’Educació secundària, sinó també per integrar de manera coherent les diferents etapes en el procés constructivista d’ensenyament/aprenentatge, amb les fases d’un projecte APS. Dit amb d’altres paraules, ens vàrem proposar el repte de fusionar ambdós models, no només respectant les característiques de l’un i l’altre, sinó cercant la seva sinèrgia per a generar activitats autèntiques, amb potencial per a fer dels nostres alumnes persones més informades, més formades i més responsables en el seu entorn social.

Així doncs, les activitats que es realitzen al llarg del projecte es poden observar tant des del prisma d’un procés constructivista com d’un model competencial d’APS.
Passem tot seguit a fer una breu descripció de les activitats del projecte.


Activitat inicial: Fase inicial segons constructivisme i fase de motivació segons APS

 • Activitat 0“ Anàlisi d’un vídeo” on es mostren alumnes jugant a basquet i un d’ells es fa mal;  s’acompanyen d’unes preguntes sobre com abordar petits trastorns de salut i quin ús fer dels medicaments..
 • Activitat 1 “Anàlisi de casos”: Anàlisi de diferents casos propers als alumnes sobre trastorns comuns de la salut freqüents en adolescents,  per raonar com s’hauria d’actuar davant de cada situació.
 • Activitat 2 “Reciclar medicaments, salut per al medi ambient”.Lectura d’un article sobre els impactes ambientals dels residus de medicaments que es llencen en llocs inadequats i reflexió sobre com s’hauria d’actuar de manera responsable envers el medi ambient.
 • Activitat 3 “El bon ús dels medicaments”: Anàlisi i Interpretació de la informació de les caixes i dels prospectes dels medicaments per tal d’ utilitzar de manera correcta  els medicaments.

 

Fase de realització del servei: es realtzen les dues activitats en paral.lel

 • Activitat 4 “Realitzem una campanya”: Realització d’una campanya per promoure el bon ús dels medicaments entre la comunitat educativa del centre, amb la realització de tríptics informatius.
 • Activitat 5:”Revisem la farmaciola”: Revisió de la farmaciola de cada família i posterior lliurament de les restes de medicaments caducats o que ja no es necessiten a un Punt SIGRE proper.

Creiem que és important remarcar, respecte a la metodologia de treball, que el desenvolupament de totes les activitats es realitza en grups cooperatius, promovent un tipus d’aprenentatge entre iguals totalment competencial.

Si es vol més informació sobre les activitats i sobre les corresponents orientacions didàctiques es pot consultar la Guia Didàctica per al professorat en la web de l’ICE.

Ja per acabar, volem dir que el projecte que hem presentat ha estat aplicat, en fase de pilotatge, en 6 centres de secundària de 4 municipis de l’àrea metropolitana, amb un total de 652 alumnes de molt diversos entorns socioculturals i que això ha permès fer-ne una acurada avaluació i revisió. En base a aquesta avaluació hem pogut corroborar que aquest projecte d’APS no només fomenta l’aprenentatge significatiu de l’alumnat que el realitza , sinó també, i no amb menys importància, es treballen una sèrie de valors que els fan desenvolupar-se com a persones responsables i compromeses.

D’entre els valors que pot aportar la realització de les activitats que proposem, podem destacar alguns com:

Actitud crítica i reflexiva davant de situacions concretes relacionades amb la salut i el medi ambient, com per exemple:

 • Responsabilitat davant la pròpia salut i la dels altres, implicant-se en la salut familiar i personal
 • Prudència davant l’ús dels medicaments
 • Responsabilitat en la gestió dels residus dels medicaments

Valors propis implícits en el treball cooperatiu com:

 • Escolta i respecte entre iguals
 • Cooperació (saber organitzar-se autònomament,  repartir les tasques en grup i valorar la necessitat de les aportacions de tots els components del grup)
 • Adquirir un compromís vers el grup i exigir-se unes responsabilitats
 • Cercar acords comuns, fet que pot comportar de retruc treballar la tolerància a la frustració
 • I d’altres valors que seria interessant que si sorgeixen durant el camí del projecte es puguin treballar donant la importància que es mereixen…

Esperem que aquesta proposta sigui d’utilitat per a aquells que es plantegin inquietuds similars a les nostres i que cerquin “activitats autèntiques” per a desenvolupar el potencial de coneixement, de competència i de compromís dels seus alumnes de secundària.

Si voleu llegir el document complert amb imatges i referències bibliogràfiques cliqueu aquí.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*