Educació anima els centres a participar en algun dels seus 12 programes d’innovació pedagògica

Fins el 7 de juliol els centres educatius poden presentar la sol•licitud per participar en dotze programes d'innovació pedagògica promoguts pel Departament d'Educació, entre els quals mòbils.edu, InnovaFP, araArt o #aquiproubullying.

Redacció - El Diari de l'Educació
 
 
 

El conseller Bargalló, en una recent visita a l’Institut Ramon de la Torre de Torredembarra | Foto: Departament d’Educació

Repassem aquests dotze programes, segons els explica el mateix Departament. La convocatòria es va publicar fa uns dies al DOGC.

mòbils.edu

És un pla pioner que aposta per integrar el valor educatiu de les tecnologies a l’aula i que podran dur a terme un total de 100 escoles, instituts i instituts escola d’arreu del territori, per al proper curs 2019-2020. El programa té un doble objectiu, millorar la competència digital i contribuir a l’èxit educatiu de l’alumnat.

mòbils.edu té un caràcter voluntari per als centres que hi vulguin participar i una durada de 3 anys. Inicialment, es posarà en marxa amb alumnes de 5è i 6è d’educació primària i 1r i 2n de secundària, amb l’objectiu de poder focalitzar i analitzar amb precisió el pla, i estendre-ho a la resta de l’alumnat del centre a partir del 3r any d’aplicació.

Així doncs, els 100 centres que el Departament seleccionarà per formar-hi part hauran de complir els següents requisits: impartir ensenyaments d’educació primària i/o secundària obligatòria, presentar un avantprojecte mòbils.edu de centre, lliurar el compromís de centre aprovat pel claustre i pel consell escolar i presentar un escrit, infografia o vídeo de motivació compartit en un espai al núvol. També es demana no haver participat, ni estar participant, amb el mateix projecte, en un altre programa d’innovació.

Es prioritzaran alhora els centres d’alta complexitat; l’alineació amb les prioritats del Departament –equitat, cohesió social, inclusió o personalització de l’aprenentatge-; l’equilibri territorial, la diversitat de centres o la col·laboració amb altres centres i/o institucions. Finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, una comissió de selecció escollirà els 100 centres d’acord amb el compliment dels requisits de participació i dels criteris de selecció.

Programa InnovaFP

El Programa d’innovació i transferència de coneixement InnovaFP té com a objectiu potenciar la innovació dels centres que imparteixen formació professional, per tal que puguin desenvolupar projectes i transferir el coneixement, en col·laboració amb les empreses o organitzacions properes als centres educatius. Es crea així una xarxa que potencia la transferència de coneixement i que suposa un estímul pels diferents agents: alumnat, professors, centres educatius i organitzacions.

De cara al curs vinent, se seleccionaran un total de 20 centres educatius -15 centres públics i 5 de privats sostinguts amb fons públics-. Per poder participar-hi, entre d’altres requisits, els centres hauran d’impartir ensenyaments de formació professional, tenir implantat un sistema de gestió de qualitat i millora del centre o estar en procés d’assolir-lo i incorporar en el seu projecte educatiu els objectius i les estratègies d’innovació i transferència de coneixement amb les empreses i entitats del seu entorn de relació. El termini de presentació de les sol·licituds comprèn des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al DOGC i fins al 25 de juny de 2019.

Programa Activa FP

La finalitat del Programa Activa FP és acompanyar i donar suport als centres en la implantació de metodologies d’aprenentatge competencial basat en reptes i projectes. Així, es vol afavorir l’adquisició de les competències professionals, personals i socials i les competències transversals amb l’objectiu últim d’augmentar l’èxit acadèmic de l’alumnat d’FP.

Se seleccionaran un total de 30 centres educatius -23 de públics i 7 de privats sostinguts amb fons públics- que hauran d’impartir ensenyaments d’FP, d’arts plàstiques i disseny o esportius de règim especial, tenir implantat un sistema de gestió de qualitat i millora del centre o estar en procés d’assolir-lo. El termini de presentació de les sol·licituds comprèn des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al DOGC i fins al 25 de juny de 2019.

Mobilitat formativa i cooperació europea i internacional

Implantat des del curs 2016-2017, el programa Mobilitat formativa i de cooperació internacional en els ensenyaments professionals té per objectiu que els centres d’FP puguin rebre suport per a projectes de mobilitat (tant per als alumnes com per als professors) per fer pràctiques en empreses d’altres països, per a projectes de cooperació internacional (innovació i intercanvi de bones pràctiques) i projectes de reconeixement d’estudis (ECVET).

La selecció dels 25 centres -17 de públics i 8 de privats sostinguts amb fons públics- per formar-hi part es durà a terme d’acord amb els requisits previstos en la convocatòria com són impartir ensenyaments professionals, tenir implantat un sistema de gestió de qualitat i millora del centre o estar en procés d’assolir-lo. Les sol·licituds es podran presentar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al DOGC i fins al 25 de juny de 2019.

Foment i suport de l’emprenedoria en els ensenyaments professionals

Pretén acompanyar i donar suport als centres d’FP en la implantació i el desenvolupament d’estratègies que promoguin capacitats d’emprenedoria i de creació d’empreses o d’autoocupació. El programa s’estructura en xarxes de centres agrupades per nivells i àmbits territorials on es comparteix coneixement, es dona suport i assessorament mutu, i s’intercanvien experiències. Els principals objectius són capacitar l’alumnat en la cultura emprenedora, millorar la capacitat metodològica del professorat i donar suport als centres.

S’hi poden inscriure els centres que compleixin els següents requisits: impartir ensenyaments professionals i tenir implantat un sistema de gestió de qualitat i millora del centre o estar en procés d’assolir-lo. Se seleccionaran un total de 20 centres educatius: 15 centres públics i 5 centres privats sostinguts amb fons públics. Les sol·licituds per poder-hi participar es podran presentar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al DOGC i fins al 25 de juny de 2019.

Programa per formar part de la Xarxa OrientaFP

Se seleccionaran un total de 15 centres -12 de públics i 3 de privats sostinguts amb fons públics- per formar part de la Xarxa OrientaFP del programa Programa Assessorament a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals.  Les actuacions de la Xarxa OrientaFP han d’afavorir la inserció laboral i la promoció professional de l’alumnat dels ensenyaments professionals mitjançant l’adopció d’estratègies d’aprenentatge permanent al llarg de la vida i la incorporació de metodologies, hàbits i actuacions pròpies del món professional i de la realitat empresarial. També han de promoure mecanismes de comunicació i suport a l’alumnat, així com incentivar-lo a promocionar amb els millors resultats possibles.

Pel que fa als requisits, poden formar part de les xarxes d’assessorament professional a les persones i a les empreses, els centres educatius que imparteixin ensenyaments professionals sostinguts amb fons públics i que tinguin implantat un sistema de gestió de qualitat i millora del centre o estar en procés d’assolir-lo. Les sol·licituds per poder-hi participar es podran presentar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al DOGC i fins al 25 de juny de 2019.

Programa per formar part de la Xarxa EmpresaFP

Un total de 30 centres educatius -23 de públics i 7 de privats sostinguts amb fons públics- podran participar per formar part de la Xarxa EmpresaFP del Programa Assessorament a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals. Aquest té per finalitat que els centres que imparteixen ensenyaments professionals disposin de fórmules de comunicació i informacions significatives adreçades i adaptades als seus diferents grups d’interès (alumnat, persones adultes, empreses i entitats), que els permetin aprofitar les oportunitats que els ofereixen aquests ensenyaments i maximitzar el valor que els hi poden aportar.

En relació als requisits dels centres per poder formar-hi part, entre d’altres, es demana als centres que imparteixin ensenyaments professionals sostinguts amb fons públics, que tinguin implantat un sistema de gestió de qualitat i millora del centre o estar en procés d’assolir-lo i, els centres que vulguin participar en les actuacions relacionades amb l’assessorament professional a les persones adultes i/o amb l’assessorament a empreses i entitats sobre els serveis de formació professional, han de tenir implantat el servei d’assessorament i el servei de reconeixement de l’experiència dels aprenentatges assolits. Les sol·licituds es podran presentar des de demà fins al 25 de juny de 2019.

araArt, nou programa d’innovació per promoure l’art a l’etapa obligatòria

Els centres també podran inscriure’s al programa araArt, un nou programa d’innovació creat pel Departament d’Educació per promoure l’art a l’etapa obligatòria. En aquesta primera convocatòria hi podran formar part fins a 120 centres en alguna de les dues modalitats, una per a centres que ja duien a terme experiències artístiques -100 centres- i una altra per als que volen començar un projecte artístic.

L’objectiu és fomentar el gust per les arts, promoure el talent en aquest àmbit i millorar les competències dels alumnes a través de les aliances entre centres de primària o secundària amb escoles o institucions artístiques. Per això es potenciarà el treball en xarxa i la formació del professorat. El termini de presentació de les sol·licituds comprèn des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al DOGC i fins al 15 de juliol de 2019.

#aquiproubullying

Es tracta d’un programa per centres que imparteixen ensenyaments obligatoris amb una durada de 2 cursos que inclourà en el primer les fases de formació al centre i elaboració del projecte de centre, i en el segon, les d’implementació i avaluació del projecte. La finalitat és que els centres elaborin un projecte que els permeti assolir els següents objectius: sensibilitzar la comunitat educativa de la importància de prevenir i erradicar l’assetjament entre iguals, formar la comunitat escolar, apoderar i implicar l’alumnat, prevenir possibles situacions d’assetjament, i detectar, intervenir i aturar les situacions d’assetjament escolar.

Els centres que hi vulguin participar hauran de disposar d’algun dels següents requisits: de projecte o programa de convivència, de protocol propi de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament o bé del fet d’haver participat en projectes de convivència d’àmbit comunitari. També hauran d’elaborar una diagnosi de necessitats, concretar els objectius específics que volen aconseguir i comptar amb el suport de, com a mínim, el 70% dels membres del consell escolar per adscriure’s al programa #aquiproubullying.

A banda dels requisits, els centres hauran d’assumir un compromís ferm i inequívoc de desenvolupar un projecte que possibiliti prevenir i aturar l’assetjament escolar i que contribueixi a la millora de la convivència en el centre. Això comportarà els següents compromisos: constituir un equip de referència, rebre formació, elaborar un projecte propi, dur a terme abans d’implementar el projecte una avaluació inicial, incorporar-ho en el projecte educatiu del centre i en la programació general anual de centre, implementar el projecte durant el curs 2020-2022, elaborar-ne posteriorment una memòria i col·laborar en la transferència de la innovació a altres centres. El termini de presentació de la sol·licitud i de la documentació necessària serà fins el dia 7 de juliol.

Orientació educativa per a l’aprenentatge competencial orientador

La finalitat del Programa Orientació educativa per a l’aprenentatge competencial orientador és la reflexió i l’acció pedagògica de centre per a la millora contínua de l’orientació educativa i l’acció tutorial per tal de promoure l’equitat i la qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les competències de l’alumnat participant. Poden formar-ne part els centres educatius que imparteixen ensenyaments d’educació secundària obligatòria i de batxillerat i ensenyaments professionals de titularitat del Departament d’Educació, de titularitat municipal o de titularitat privada en règim de concert.

Pel que fa als requisits, els centres que s’hi vulguin adherir hauran d’entregar la declaració de l’aprovació per participar en el Programa per part del claustre i del consell escolar, presentar el pla Pla d’orientació educativa i acció tutorial, impulsar el treball en equip i en xarxa, i no haver participat, ni estar participant, amb el mateix projecte en un altre programa d’innovació. El termini de presentació de la sol·licitud i de la documentació necessària serà fins el dia 7 de juliol.

Apadrinem el nostre patrimoni

Projecte que té com a principal objectiu promoure entre l’alumnat el coneixement del patrimoni proper als centres educatius. D’aquesta manera, els estudiants són protagonistes del procés d’aprenentatge a partir del treball sobre l’entorn des de diferents disciplines. Apadrinem el patrimoni promou el coneixement del patrimoni local des d’un punt  de  vista  històric,  artístic,  cultural,  natural  i  científic, fet que  fomenta  la implicació  dels  alumnes  en  el  territori  i  la  societat.

Els centres que formin part d’Apadrinem hi seran per una durada de 3 cursos. Els requisits són dissenyar el projecte segons s’estableix a la resolució, impulsar el treball en xarxa, comptar amb l’aprovació del claustre i del consell escolar del centre; i no participar amb el mateix projecte en un altre programa d’innovació educativa. El termini de presentació de la sol·licitud i de la documentació necessària és fins al 15 d’octubre de 2019.

 Programa Talent creatiu i empresa

Programa d’innovació amb l’objectiu d’apropar els coneixements dels alumnes de grau mitjà i superior d’arts plàstiques i disseny a les empreses del sector. A més, potencia la relació entre les empreses i les escoles d’art i disseny d’arreu del país i permet fomentar la formació i actualització dels professors, mitjançant la transferència de coneixements entre aquests i les empreses, entitats i organismes. Aquest fet promou l’equitat i la qualitat en el sistema educatiu, reflectida en la millora de les competències dels alumnes participants.

Poden participar en el programa els centres que imparteixen ensenyaments de Règim Especial d’Arts Plàstiques i Disseny i que reuneixin, entre d’altres, requisits com ara incorporar en el projecte del centre els les estratègies d’innovació i intercanvi de coneixement amb les empreses, o acreditar la participació activa en el projecte d’almenys una empresa o entitat externa al centre. El termini de presentació de les sol·licituds comprèn del 15 de juny al 15 de juliol de 2019.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*