Educació convoca el concurs de mèrits per seleccionar 413 directors

El curs vinent hi haurà 413 places vacants de director de centre educatiu, segons estimacions del Departament, i per primer cop aquells qui les vulguin ocupar hauran d’haver superat el curs de director professional o acreditar el curs formatiu per aquells candidats que ja hagin exercit de director.

Redacció - El Diari de l'Educació
 
 
 

El conseller Bargalló, en una recent visita a l’Escola Lluçanès (Prats de Lluçanès) | Departament d’Educació

El Departament d’Educació ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament. Segons informa en un comunicat, per primer cop, per poder participar en aquest procés, es demana com a requisit als candidats que comptin amb l’acreditació de director professional docent o disposin de la certificació acreditativa d’haver superat un curs de formació inicial o de la formació d’actualització de les competències per a l’exercici de la funció directiva en el cas d’aquells docents que hagin exercit de directors.

“El lideratge dels centres educatius és una peça clau del sistema, per això, Educació aposta per un perfil orientat a una direcció altament qualificada, al servei de la ciutadania, compromesa amb l’aprenentatge de tot l’alumnat en el marc d’una escola inclusiva. L’exercici d’un bon lideratge pedagògic als centres és imprescindible per a l’assoliment de l’èxit educatiu, tant en l’àmbit acadèmic, social com personal de tot l’alumnat” ”, diu el Departament al comunicat. “Les direccions –afegeix– tenen l’encàrrec de promoure el canvi i la millora del sistema, fet que comporta la capacitat de liderar processos de transformació en el sí dels claustres educatius. En definitiva, es busca doncs directors que puguin afrontar de manera eficient el lideratge i la gestió del centre”.

El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs de mèrits així com de lliurament del projecte de direcció, és des del dia 11 fins al 28 de febrer de 2019, ambdós inclosos. El procediment s’allargarà fins al mes de juny i els candidats seran nomenats des del dia 1 de juliol de 2019 al 30 de juny de 2023. Com a novetat, tant la sol·licitud de participació com el projecte de direcció, corresponent a cadascun dels centres sol·licitats, s’hauran de presentar per mitjans electrònics mitjançant l’aplicació informàtica que es posarà a disposició del personal docent al Portal de centres del Departament d’Educació.

Segons explica el Departament, el projecte de direcció haurà d’ordenar el desplegament i l’aplicació del projecte educatiu per al període de mandat de la direcció i incloure el següent: una diagnosi actualitzada del centre, el plantejament de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu, els objectius a assolir en l’àmbit pedagògic, les actuacions previstes per al desenvolupament i l’aplicació del projecte educatiu, les concrecions organitzatives, els indicadors per a l’avaluació de l’exercici de la direcció, els mecanismes de retiment de comptes als òrgans de control i participació, i els elements per a l’aprofundiment en l’exercici del lideratge distribuït i per al foment de la participació de la comunitat escolar en el centre.

Les 413 places vacants de director de centre que ofereix Educació arreu del territori es distribueixen de la següent manera:

Servei Territorial Vacants
Consorci d’Educació de Barcelona 42
Serveis Territorials a Barcelona Comarques 30
Serveis Territorials al Baix Llobregat 21
Serveis Territorials al Vallès Occidental 45
Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental 48
Serveis Territorials a la Catalunya Central 53
Serveis Territorials a Girona 55
Serveis Territorials a Lleida 52
Serveis Territorials a Tarragona 46
Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre 21

Més informació sobre la formació relativa a la funció directiva: http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*