Ensenyament modifica el model d’avaluació a l’ESO: els alumnes rebran qualificacions qualitatives

Una de les novetats en el canvi d'avaluació a l'ESO es dóna als àmbits transversals: algunes competències que es treballen des de diverses matèries seran avaluades conjuntament per l’equip docent

Redacció - El Diari de l'Educació
 
 
 

Classe de Tercer d’ESO a l’institut de Sils.

El Departament d’Ensenyament ha modificat el model d’avaluació a l’educació secundària obligatòria, que es posarà en marxa a partir del curs vinent. La principal novetat d’aquesta avaluació és que s’utilitzaran qualificacions qualitatives enlloc de quantitatives per valorar els aprenentatges dels alumnes. Per expressar els resultats dels aprenentatges dels alumnes i el grau d’assoliment de les competències s’empraran doncs les qualificacions qualitatives següents: no assoliment (NA), assoliment satisfactori (AS), assoliment notable (AN) i assoliment excel·lent (AE). Així ho ha publicat aquest dilluns el DOGC amb l’orde que en determina el procediment, els documents i els requisits formals.

Una altra novetat es troba en l’avaluació dels àmbits transversals, atès que algunes competències d’aquests àmbits es treballen des de diverses matèries i seran avaluades conjuntament per l’equip docent. Es tracta de les competències de l’àmbit digital -clau en el segle XXI- i de l’àmbit personal i social, relacionades amb aspectes del creixement i aprenentatge de l’alumne. Així, aquesta modificació es dóna per adequar les avaluacions al currículum per competències bàsiques. Això suposa una continuïtat amb l’avaluació de primària i dóna coherència al caràcter competencial del currículum durant l’ensenyament obligatori.

La nova normativa preveu que l’equip docent haurà d’actuar com a òrgan col·legiat en tot el procés d’avaluació i en l’adopció de les decisions que en resultin. En la valoració del grau d’assoliment dels nivells competencials dels alumnes en el pas de curs, així com en la superació de l’etapa, l’equip docent haurà d’adoptar les decisions per consens i, en cas que no s’hi arribi, per majoria simple. En cas d’empat, el vot del tutor o tutora serà diriment.

L’equip docent serà també el responsable d’informar per escrit els alumnes i els pares o tutors legals dels resultats de l’avaluació de final de curs. Aquesta informació haurà de contenir, almenys, les valoracions sobre el grau d’assoliment de les competències, la decisió sobre el pas de curs o la superació de l’etapa, i el consell orientador amb les recomanacions de l’equip docent, que contindrà l’orientació sobre l’itinerari formatiu i, si escau, recomanacions sobre mesures de suport per al curs següent. En acabar l’etapa obligatòria, el consell orientador també inclourà una orientació específica en relació a l’itinerari en l’ensenyament postobligatori i/o professionalitzador.

Acompanyar i millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes

La finalitat de l’avaluació és acompanyar i millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes pel que fa als continguts i al grau d’assoliment de les competències, tenint en compte els ritmes i les potencialitats de cadascú. Aquesta avaluació també ha de permetre als alumnes i als professors analitzar les dificultats del procés d’aprenentatge i trobar estratègies per superar-les. En aquest sentit, cal destacar que l’alumne és part activa del seu procés d’aprenentatge i  que l’avaluació li aporta l’orientació necessària per millorar-lo.

Així doncs, l’avaluació d’acord amb les competències bàsiques té dues funcions clau: d’una banda, regula el mateix procés d’aprenentatge i, d’una altra, qualifica tenint en compte el nivell d’assoliment de les competències per part dels alumnes, que inclou la posada en pràctica dels coneixements per resoldre noves situacions.

Els requisits per a l’obtenció del títol de l’ESO són els establerts en el Decret 187/2015, de 25 d’agost. L’alumne supera l’etapa quan assoleix les competències dels àmbits associats a les matèries i les dels àmbits transversals. L’equip docent pot decidir que un alumne obtingui el títol encara que tingui avaluació negativa en una matèria o dues que no siguin simultàniament llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques.

2 Comentaris on Ensenyament modifica el model d’avaluació a l’ESO: els alumnes rebran qualificacions qualitatives

  1. Qualitatives? Per què qualificar amb un “7-notable” és quantitatiu i qualificar amb un “assoliment notable” és qualitatiu? No acabo de veure’n la diferència. Tot és tan obtús. És un discurs buit que només porta a la inoperància i a maquillar els resultats. “Coherència al caràcter competencial de…”??? Com? És tot tan absurd… Que passi aviat aquesta moda!

  2. Josep Maria Turuguet Salgado Josep Maria Turuguet Salgado // 12/07/2018 a les 8:45 // Respon

    Home, qualitatives no vol dir “assoliment notable”. Això tindria molt poca “qualitat”. El problema que hi veig és que posar notes qualitatives vol dir que el professor está més pendent dels alumnes que de la “matèria”, que els ha vist a tots el fons dels ulls i que sap què fan en cada moment. I això no és possible amb la manera de treballar que més s’ha practicat en l’últim segle. A part que “redactar qualitativament” demana coneixment, reflexió i, per tant, temps. És a dir, que no pot ser un bolet. Ha d’anar lligat amb tota la “manera de fer”. Posem la “matèria” en materials transparents per als nens i dediquem al mestre a observar-los bé a tots i cadascun.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*