Orientació professional per a la inclusió social

És primordial que les persones comptin amb serveis de suport i acompanyament, tant en l’àmbit educatiu com professional, que garanteixin que cada persona pugui treure el màxim profit de les seves competències i desenvolupar tot el seu potencial.

Montserrat Núñez i Prat
 
 

Montserrat Núñez i Prat és presidenta de l’Associació Catalana d’Orientació Escolar i Professional i Copresidenta del Congrés Internacional Barcelona Inclusiva 2014

La crisi econòmica d’aquests darrers anys ha impactat fortament en l’estat del benestar, afectant a serveis bàsics com l’educació i la sanitat. En el mercat laboral, la crisi ha comportat  una important destrucció de llocs de treball, amb la taxa d’atur situada a nivells mai abans assolits, la qual cosa ha provocat  un augment considerable de persones amb greus dificultats per reincorporar-se al mercat de treball. Com a conseqüència, la situació del col·lectiu de persones més vulnerables i en situació exclusió social s’ha vist fortament agreujada. Però també ha comportat l’exclusió del mercat de treball de persones que anteriorment no presentaven unes especials dificultats d’inclusió social i laboral.

Així, a Catalunya la taxa de població en risc de pobresa o exclusió social ha passat del 16,5% al 23,3%, segons els últims estudis publicats. Ens trobem, doncs, amb un important volum de persones sense feina i en perill de no trobar-ne en molt de temps i de veure’s irremeiablement abocades a l’exclusió social.

Amb aquest panorama, és necessari intervenir per minimitzar al màxim el cost social de la crisi i actuar per aturar la fractura social. Això no és possible si no s’articulen polítiques i programes que promoguin la inclusió social dels grups socials més desafavorits, incidint sobretot en el sistema educactu i formatiu, factors claus per afavorir la igualtat d’oportunitats.

En aquesta línia, la directriu número 10 del marc normatiu europeu Estratègia Europa 2020 especifica la necessitat de “promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa”. Així mateix, el Pla de desenvolupament de les polítiques actives de Catalunya, emmarcada en l’esmentada Estratègia Europa 2020, té com a objectius prioritaris millorar l’ocupabilitat de les persones, mitjançant el disseny, elaboració i realització d’itineraris personalitzats d’ocupació.

Un dels elements claus per garantir la igualtat d’oportunitats i, per tant, promoure una efectiva inclusió social dels més desfavorits és comptar amb sistemes d’informació i orientació professional al llarg de la vida. És primordial que les persones comptin amb serveis de suport i acompanyament, tant en l’àmbit educatiu com professional, que garanteixin que cada persona pugui treure el màxim profit de les seves competències i desenvolupar tot el seu potencial. I, al mateix temps, que la societat es beneficiï de persones competents que apliquen les seves capacitats en aquells àmbits de treball per al qual estan més ben dotades i en els quals poden obtenir un bon desenvolupament tant a nivell professional com personal, revertint el seu treball en la comunitat.

L’orientació professional al llarg de la vida és un procés sistemàtic que té per objectiu donar suport i acompanyar a les persones, en qualsevol moment vital, ja sigui en la presa de decisions educatives, per inserir-se o reinserir-se laboralment o per millorar la seva qualificació a través del sistema de formació professional.

En l’actual context de canvis, la disposició a l’aprenentatge permanent és clau. Des d’aquest punt de vista, entenem l’orientació professional com un conjunt d’activitats, entre les quals s’inclouen: la informació i assessorament, l’avaluació de competències, el suport, tutorització i acompanyament a la inserció laboral o promoció professional, l’aprenentatge en la presa de decisions i el suport en els processos de  transició de la vida activa a la jubilació.

En definitiva, qualsevol intervenció orientadora ha d’estar integrada en tots els processos formatius i professionalitzadors, i aquests han de ser inclusius, sistemàtics i flexibles, tenint com a objectiu de referència la societat de les persones.

A  Catalunya  es desenvolupen programes d’orientació i acompanyament a la inserció en clau d’inclusió social que són models de bones pràctiques. En l’àmbit laboral podem destacar el programa Incorpora de l’Obra Social La Caixa i, el programa d’Orientació i Acompanyament a la inserció del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) del Departament d’Empresa i Ocupació. El programa Incorpora facilita la integració laboral a col·lectius en risc d’exclusió social, cercant la complicitat del teixit productiu i promovent accions de responsabilitat social empresarial. En aquest sentit el programa liderat per l’Obra Social de la Caixa és un referent de com les empreses poden col·laborar en programes d’inclusió social per fer una societat més justa i equitativa.

Per la seva banda, el programa d’Orientació i Acompanyament a la inserció impulsat pel SOC  promou la integració sociolaboral d’amplis sectors de la població tant en risc d’exclusió social (persones amb discapacitat i/o malaltia mental, etc)  com de  diferents col·lectius d’aturats (joves, aturats de llarga durada, etc) millorant la seva ocupabilitat a partir d’accions d’orientació encaminades a l’adquisició d’eines, habilitats i competències per afrontar amb èxit i garantir l’accés i la permanència al mercat de treball. Per assolir aquests objectius es realitzen accions de prospecció encaminades a fomentar la responsabilitat social empresarial, implicant al màxim nombre d’empreses col·laboradores en la inserció laboral.

L’orientació inclusiva ha de ser entesa com un procés permanent i continuat al  llarg de la vida, l’objectiu és aconseguir una educació i formació de qualitat per a tots, respectant les individualitats, les diferències personals, tant pel que fa a necessitats como a aptituds, fent especial incidència en les competències de les persones, tant d’aprenentatges bàsics com professionalitzadors, i eradicant tota forma de discriminació.

Des de l’Associació Catalana d’Orientació Escolar i Professional (ACO) portem més de 25 anys donant suport als professionals de l’orientació i treballant perquè aquesta disciplina, en els seus diferents àmbits d’actuació, professional, sociolaboral, escolar i vocacional, arribi a tota la societat i s’estengui al llarg del procés vital de les persones fent una societat més inclusiva i equitativa.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*