Quatre punts que el nou decret de l’escola inclusiva hauria de potenciar

El Diari de l’Educació ha demanat a Josep Maria Jarque quines condicions hauria de complir el nou decret sobre l'escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials, actualment en esborrany, per fomentar un sistema educatiu inclusiu

Josep Maria Jarque
 
 
 

El Diari de l’Educació ha demanat a Josep Maria Jarque quines condicions hauria de complir el nou decret sobre l’escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials, actualment en esborrany, per fomentar un sistema educatiu veritablement inclusiu. Jarque va ser l’impulsor del decret 117/1984, quan era cap del servei d’educació especial de la Generalitat, i l’any 1997, actuant en qualitat d’assessor del Departament d’Ensenyament va intentar impedir que el segon decret no representés una involució respecte al primer, almenys en els seus termes, ja que a la pràctica la involució, durant la segona meitat dels 90 (el període dels consellers Pujals i Hernández) va ser imparable, amb una fortíssima caiguda dels alumnes amb NEE escolaritzats als centres ordinaris.

Aquests són els quatre punts en què, en opinió de Jarque, hauria de posar més èmfasi el nou decret:

  1. La bona utilització dels mitjans d’ordre personal, tècnic i material que actualment disposa el sistema educatiu, des dels CREDA, EAP fins a les vetlladores, passant per els professors d’educació especial, logopedes, fisioterapeutes, treballadores socials, etc. i el personal dels centres d’educació especial, una vegada reconvertits aquests en centres de recursos.
  2. La formació i reciclatge dels mestres i professors dels centres educatius ordinaris a fi de retornar-los la seva responsabilitat com a professionals de l’educació en la tasca de respondre a l’escolarització de tots els seus alumnes, discapacitats o no, amb la col·laboració i el suport dels recursos materials, tècnic i personals necessaris.
  3. El decret hauria de reflectir en tots els seus apartats que, d’acord amb el principi d’escola inclusiva que proclama la LEC, les mesures adoptades condueixen inexorablement a un sistema educatiu que no només integra físicament els alumnes amb discapacitats, no només els inclou, sinó que els escolaritza, els educa, d’acord amb les seves necessitats igual que ho ha de fer amb tots els altres alumnes i junt amb ells. Sense per això deixar de ser també exigent amb tots ells, d’acord amb les seves capacitats, dins d’un esperit cooperatiu i no competitiu.
  4. Garantir la participació activa dels pares o tutors dels alumnes en l’avaluació de les necessitats educatives del seus fills i en l’elaboració, revisió i avaluació continuada dels Plans personalitzats establerts en cada cas pels EAP i els mestres tutors dels seus fills i també en la seva aplicació, tant si aquesta té lloc en un centre ordinari com en un centre d’educació especial.
Josep Maria Jarque
About Josep Maria Jarque

Josep Maria Jarque és professor de pedagogia terapèutica. Excap del servei d’educació especial de la Generalitat, exconsultor CERI-OCDE i de l’Oficina de les Nacions Unides a Ginebra. Contact: Twitter | More Posts

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*