El Parlament estira les orelles al Govern per la paràlisi en l’escola inclusiva

Tots els grups del Parlament, a excepció de JxCat i ERC, aproven una moció del PSC en la qual es denuncia que el Govern "no ha desplegat" el Decret 150/2017. La moció l'insta a fer-ho el curs vinent i en concret es refereix a quatre aspectes: la detecció precoç en l'etapa 0-3, el temps no lectiu, i la incorporació d'infermeres i educadors socials als centres.

Redacció - El Diari de l'Educació
 
 
 

Alumnes de l’escola El Margalló, de Vilanova i la Geltrú, possiblement l’escola ordinària amb un major percentatge d’alumnat amb NEE | Foto cedida per El Margalló

La moció aprovada pel Parlament aquest migdia (i que, en teoria, és d’obligat compliment per part del Govern) la va presentar el grup parlamentari del PSC com a continuació de la interpel·lació de la diputada Esther Niubó al conseller Bargalló del passat dia 17. S’ha votat en tres blocs i tots tres han obtingut la majoria de vots. En el primer (denúncia de paràlisi) JxCat i ERC hi han votat en contra i la resta a favor; en el segon (el punt 2.1, on s’insta el Govern a revisar la normativa JxCat i ERC s’han abstingut i la resta a votat a favor, també de dues esmenes introduïdes per En Comú Podem); mentre que el tercer (el punt 2.2, on s’insta a assegurar els recursos necessaris en el proper exercici pressupostari) s’ha votat per unanimitat.

Aquest és el text íntegre de la moció aprovada.

TEXT FINAL DE LA MOCIÓ SUBSEGÜENT A LA INTERPEL·LACIÓ AL GOVERN SOBRE L’ESCOLA INCLUSIVA (TRAM. 302-00117/12)

1. El Parlament de Catalunya denuncia que el Govern no hagi desplegat el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu i exigeix el seu desplegament urgent abans de l’inici de curs 2019-2020.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

2.1. Revisar la normativa relativa al model d’escola inclusiva abans de l’inici del curs 2020-2021, per tal de garantir un sistema educatiu inclusiu en la seva globalitat que:

a. reconegui l’etapa educativa 0-3 anys, imprescindible per un sistema educatiu veritablement inclusiu, i fonamental per la correcta detecció precoç de NEE i que permeti iniciar abans els tractaments, la coordinació dels professionals (educatius, psicopedagògics, pediàtrics, psiquiàtrics, etc.) i la destinació de recursos necessaris a l’alumnat al centre educatiu.

b. contempli la necessitat de garantir un temps educatiu inclusiu, lectiu i no lectiu, dins i fora dels centres educatius, incloent l’espai de migdia i el servei de menjador, els serveis d’acollida, les sortides, les colònies i les activitats extraesco-lars, i la dotació del personal de suport necessari per atendre adequadament l’alumnat amb NEE.

c. reconegui els infants amb malalties cròniques i la seva necessitat de gaudir d’atenció sanitària als centres escolars des de l’educació infantil de primer cicle fins als estudi postobligatoris mitjançant la incorporació d’una infermera escolar adscrita al centre, tasca que no correspon ni als docents ni a les famílies, afegint les necessitats sanitàries com a criteri per a contemplar aquests infants com alumnes amb NEE.

d. incorpori la figura de l’educador/a social als centres educa-tius en qualitat d’agent educatiu pertanyent a l’equip docent i treballant en col•laboració i coresponsabilitat amb les profes-sionals del centre.

2.2. Assegurar en el proper exercici pressupostari els recursos ne-cessaris per donar compliment a un model global d’escola inclusiva i garantir un reforçament dels recursos educatius especialitzats (personal docent i no docent, TEI, vetlladors/es, psicopedagogs/gues, etc.), reduir-ne les ràtios, proporcionar una oferta pública i gratuïta de formació especialitzada als docents, mi-llorar els equipaments en aules de suport, publicar i donar a conèi-xer els protocols de malalties i trastorns existents diversos als cen-tres educatius i posar a disposició un mapa de recursos de la inclusió al conjunt del territori.

“Les diputades del PSC Esther Niubó i Assumpta Escarp, amb famílies que demanen la incorporació de la infermera escolar als centres

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*